20130131_113342

Rudolf Steiner crida l’atenció a l'observació i al pensament i reflexió com a pilars del coneixement per anar més enllà de la pura percepció sensorial. A la masia les Torres, intentarem viure cada mes lunar amb l'observació dels arbres presents a la nostra finca. Serà una manera de viure a través d'aquests arbres, el seu món etéric i el de les forces de formació / construcció.

1r mes lunar - Del 28 de desembre al 27 de gener - L'AVELLANER (o AURAN)

Els botànics en diuen "Corylus". Les nostres abelles han escollit aquest mes per visitar-los iels hi son agraïts, atès que el seu pol·len és auto incompatible. (Necessiten una altra varietat)

Propietats medicinals: vaso constructor i antihemorràgic. Els aments en decocció (30 g per litre d'aigua) constitueixen una petita cura contra l'obesitat. Els Sauris utilitzen els seus branquillons per trobar aigua.

20130131_133110

 

Rudolf Steiner hacia un llamamiento a la observación y al pensamiento y reflexión como pilares del conocimiento para ir más allá de la pura percepción sensorial. En la masía les Torres, intentaremos vivir cada mes lunar conjugándolo con la observación de los arboles presentes en nuestra finca. Sera una manera de vivir a través de estos árboles, su mundo etérico y el de las fuerzas de formación/construcción.

1er mes lunar - Del 28 de diciembre al 27 de enero - EL AVELLANO (o ABLANO o NOCHIZO)

Los botánicos lo llaman "Corylus". Nuestras abejas han escogido este mes para visitarlo: Él se lo agradece, dado que su polen es auto incompatible. (Necesidad de otra variedad)

Propiedades medicinales: vaso constructor y antihemorrágico. Los amentos en decocción (30 gr por litro de agua) constituyen una pequeña cura contra la obesidad. Los zahories utilizan sus branquillas para encontrar agua.

Sin título-2

 

Rudolf Steiner a fait appel à l'observation de la pensée et de la réflexion en tant que piliers de la connaissance pour aller au-delà de la simple perception. A les Torres, nous allons essayer de vivre chaque mois lunaire avec l’observation des arbres de notre ferme. Ce sera une façon de vivre, leur monde et leurs forces éthériques de formation / construction.

1er mois lunaire - Du 28 Décembre au 27 Janvier - LE NOISETIER

Les botanistes l'appellent "Corylus". Nos abeilles ont choisi ce mois-ci de lui rendre visite : Il leur en est reconnaissant, parce que son pollen est autostérile. (Besoin d'une autre variété)

Propriétés médicinales: vaso-constricteur et antihémorragique. Les chatons en décoction (30 g par litre d'eau) sont une petite cure contre l'obésité. Les sourciers utilisent ses petites branches pour trouver de l'eau.